Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1336-1352


Eleştirel Pedagojinin Eğitim Sistemindeki Görünümü: Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma

Hilal Büyükgöze, Leyla Yılmaz Fındık.

Abstract
Bu çalışmada, öncelikle öğretmenlerin eleştirel pedagojiye yönelik tutumlarını incelemek amaçlanmaktadır. Çalışmanın ikincil amacı ise katılımcıların tutumlarının cinsiyet, kıdem, kademe, sendika üyeliği ve eğitim durumu gibi demografik değişkenlere göre fark gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları 199 kadın ve 166 erkek olmak üzere 365 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri 2014-2015 akademik yılı bahar döneminde Ankara’da ilk ve orta dereceli okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerden elde edilmiştir. Araştırma verisi, Yılmaz (2009) tarafından geliştirilen ‘Eleştirel Pedagoji İlkeleri Ölçeği’ ile toplanmıştır. Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa değeri ile, yapı geçerliği ise doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Araştırma verisi, t testi, ANOVA, LSD testi, Cohen’s d (δ), eta kare (η2) ve omega kare değeri (Ω2) ile incelenmiştir. Bulgular, kadın öğretmenlerin erkek meslektaşlarına göre ve lisansüstü eğitim mezunu öğretmenlerin lisans mezunu meslektaşlarına göre eleştirel pedagoji ilkelerine daha yüksek düzeyde katıldığını göstermiştir. Ayrıca, öğretmenlerin kıdemlerine, sendika üyeliğine ve çalıştıkları eğitim kademesine göre işlev boyutunda anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçları, ilgili alanyazın çerçevesinde değerlendirilip tartışılmıştır.

Key words: Eleştirel pedagoji, eğitim sistemi, okulun işlevi, özgürleştirici okul


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hilal Büyükgöze
Articles by Leyla Yılmaz Fındık
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hilal Buyukgoze , Leyla Yılmaz Fındık. Eleştirel Pedagojinin Eğitim Sistemindeki Görünümü: Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma. EEO. 2018; 17(3): 1336-1352.


Web Style

Hilal Buyukgoze , Leyla Yılmaz Fındık. Eleştirel Pedagojinin Eğitim Sistemindeki Görünümü: Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma. https://ilkogretim-online.org/?mno=124188 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Hilal Buyukgoze , Leyla Yılmaz Fındık. Eleştirel Pedagojinin Eğitim Sistemindeki Görünümü: Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma. EEO. 2018; 17(3): 1336-1352.Vancouver/ICMJE Style

Hilal Buyukgoze , Leyla Yılmaz Fındık. Eleştirel Pedagojinin Eğitim Sistemindeki Görünümü: Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1336-1352.Harvard Style

Hilal Buyukgoze , Leyla Yılmaz Fındık (2018) Eleştirel Pedagojinin Eğitim Sistemindeki Görünümü: Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma. EEO, 17 (3), 1336-1352.Turabian Style

Hilal Buyukgoze , Leyla Yılmaz Fındık. 2018. Eleştirel Pedagojinin Eğitim Sistemindeki Görünümü: Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma. Elementary Education Online, 17 (3), 1336-1352.Chicago Style

Hilal Buyukgoze , Leyla Yılmaz Fındık. "Eleştirel Pedagojinin Eğitim Sistemindeki Görünümü: Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma." Elementary Education Online 17 (2018), 1336-1352.MLA (The Modern Language Association) Style

Hilal Buyukgoze , Leyla Yılmaz Fındık. "Eleştirel Pedagojinin Eğitim Sistemindeki Görünümü: Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1336-1352. Print.APA (American Psychological Association) Style

Hilal Buyukgoze , Leyla Yılmaz Fındık (2018) Eleştirel Pedagojinin Eğitim Sistemindeki Görünümü: Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma. Elementary Education Online, 17 (3), 1336-1352.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS